اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس مصطفی احمدوند

مهندسی عمران هیات علمی و رئیس موسسه آموزشی علوم و توسعه پایدار آریا

mostaphaahmadvandgmail.com

سردبیر

دکتر محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد دانشگاه صنعتی شریف

ghaemiansharif.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل حسنی

راه وساختمان دانشگاه تربیت مدرس

hassanimodares.ac.ir

دکتر ابوالقاسم دولتی

مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

dolatisharif.edu

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

مهندسی عمران-سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

moghadammiiees.ac.ir

دکتر محسن قائمیان

مهندسی عمران استاد دانشگاه صنعتی شریف

ghaemiansharif.edu

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

مهندسی عمران گرایش زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

ghodratiiust.ac.ir

دکتر علی نورزاد

مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

geonekgmail.com

دکتر جواد واثقی امیری

مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

vaseghinit.ac.ir

ویراستار

دکتر هومن هورنهاد

مهندسی عمران هیات علمی

hoornahadgmail.com

مهندس آریا احمدوند

مهندسی عمران معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بتن (متب)

ariaahmadvandgmail.com