راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش مقاله برای نشریه "فناوری بتن و سازه های بتنی"

1-مقدمه

این شیوه نامه جهت استفاده نویسندگان برای تنظیم اصل مقاله فارسی برای نشریه "فناوری بتن و سازه های بتنی" ارائه شده است. نشریه علمی "فناوری بتن و سازه های بتنی" نتایج مربوط به پژوهش‌های محققان در زمینه فناوری بتن  و سازه های بتنی را در قالب مقالات پژوهشی پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به صورت فصلنامه منتشر می نمایند. از کلیه محققان درخواست می‌شود تا ضمن رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه نگارش‏، مقالات خود را در حداقل 10 صفحه و حداکثر 15 صفحه آماده و ارسال نمایند. مقالات ارسال‌شده نباید پیشتر در نشریات دیگر به چاپ رسیده و یا همزمان برای داوری به نشریات دیگر ارسال شده باشند. مسئولیت صحت مطالب ذکر شده در مقالات نیز بر عهده نویسندگان خواهد بود. جهت ارزیابی اولیه از نرم افزار های مشابه یاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در صورتیکه میزان تشابه مقاله با سایر مقالات بیش از 20 درصد باشد مقاله قبل از ورود به فرایند داوری به ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻮع داوری ﻧﺸﺮﯾﻪ "داوری پنهان دوطرفه (دو سو کور)" اﺳﺖ. شایان ذکر است این نشریه ها در پذیرش و یا عدم پذیرش و همچنین ویرایش مقالات برای چاپ آزاد است.

2-ساختار مقاله

بخش های مقاله می بایست به ترتیب ذیل آورده شود:

 1-2- عنوان

لازم است عنوان مقاله در قالب حداکثر 70 کاراکتر، شامل فواصل بین کلمات، صورتبندی شود. در عنوان مقاله از کلمات اختصاری و انگلیسی استفاده نشود.

 

 2-2- مشخصات نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسندگان باید در یک سطر و بعد از عنوان مقاله آورده شود و با ویرگول از یکدیگر جدا شوند. همچنین سایر مشخصات نویسندگان در یک سطر نوشته شده و با شماره مشخّص شده به نویسندگان ارجاع داده شود. مرتبه علمی اعضای هیئت علمی یکی از عناوین مربی، استادیار، دانشیار و استاد انتخاب شود. ذکر کلمه دانشجو و مقطع تحصیلی برای مرتبه علمی دانشجویان الزامی است. برای فارغ التحصیلان مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری که عضو هیئت علمی نیستند به ترتیب از عناوین کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری استفاده شود. لازم است نویسنده عهده‌دار مکاتبات[1] با علامت ستاره (٭) در لیست نویسندگان مشخص شود. انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها به عنوان فرد عهده‌دار مکاتبات برای مقالاتی که حاصل پژوهش‌های دانشگاهی هستند، دارای اهمیت خواهد بود. توصیه می شود از آدرس رایانامه دانشگاه و یا سازمان در مکاتبات استفاده شود.

 

3-2- چکیده و واژگان کلیدی

لازم است چکیده در قالب یک پاراگراف شامل حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه تنظیم و در آن به ترتیب به مسأله، هدف، روش و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ حاصل از تحقیق اشاره شود. لازم است در متن چکیده از ارجاع به مراجع، استفاده از جدول، شکل و یا رابطه و همچنین کلمات اختصاری تعریف نشده پرهیز شود. پس از چکیده، واژگان کلیدی ( حداقل 3 و حداکثر 7 واژه) آورده شود و با استفاده از نقطه ویرگول از هم تفکیک شوند. لازم است چکیده همراه با عنوان، مشخصات نویسندگان و واژگان کلیدی در یک صفحه مستقل در انتهای مقاله به انگلیسی آورده شود.


[1] Corresponding Author

 4-2- متن اصلی

توصیه می شود متن اصلی شامل بخش های زیر باشد. لطفا عناوین بخش ها را شماره گذاری ننمایید.

 • مقدمه (پس از تعریف مسأله و مرور پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون مسأله تحقیق به اهداف و قلمرو تحقیق پرداخته شود .)
 • اهمیت پژوهش (به اهمیت و تاثیر بالقوه کار گزارش شده برتوسعه دانش و فناوری موجود پرداخته شود.)
 • بررسی یا رویه تجربی (می تواند شامل بررسی های آزمایشگاهی و یا بررسی های میدانی و درمحل باشد. برای     مطالعات  آزمایشگاهی لازم است به ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﯿﺰان مواد و مصالح مصرفی، تجهیزات استفاده شده، روش انجام و استاندارد های مورد استفاده اﺷﺎره ﺷﻮد و همچنین ﺗﺼﺎوﯾﺮی از آزمایشات انجام شده آورده شود.)
 • بررسی یا رویه تحلیلی/عددی (می تواند شامل ایجاد و توسعه مدل ها و یا اعتبارسنجی رویه های موجود باشد.)
 • مقایسه پیشبینی ها و نتایج تجربی
 • بحث در مورد نتایج (به ارزیابی و راستی آزمایی یافته های تحقیق پرداخته شود.)
 • تحقیقات آتی (به نکات مبهم و قابل بررسی در مطا لعات آتی اشاره شود.)
 • خلاصه و جمع بندی (در این بخش یافته های مرتبط با هر بخش از مطالعه انجام شده به صورت کمی و در یک توالی منطقی ارائه شود. سپس به اهمیت نتایج بدست آمده و همچنین نوآوری و نقش پژوهش انجام‌شده درگسترش مرزهای دانش و فناوری پرداخته شود.)

5-2- تشکر و قدردانی (در صورت نیاز)

در این قسمت نویسندگان می‌توانند در صورت لزوم مراتب تشکر و قدردانی خود را از حامیان تحقیق که به صورت غیرمستقیم در پیشبرد آن نقش داشته‌اند، بیان کنند.

6-2- فهرست نماد ها و نشانه ها

فهرست نماد ها و نشانه ها توصیه می شود در صفحه ای جداگانه بعد از بخش تشکر و قدردانی ارائه شود. نماد ها اگر تعدادشان محدود باشد می توان تنها در متن به آنها اشاره کرد. نمادگذاری ها را در قالب جدول و یا داخل جعبه های متنی ارائه ندهید. توضیح نماد در انتهای سمت راست صفحه و نماد در انتهای سمت چپ صفحه قرار گیرد. واحد نماد داخل پرانتز پس از توضیح نماد آورده شود.

7-2- منابع و مراجع

لازم است لیست مراجع به ترتیب استفاده در متن مقاله به زبان انگلیسی صورتبندی و شماره گذاری شود. در صورت استفاده از مراجع فارسی لازم است مشخصات آن‌ها به انگلیسی برگردانده شود و عبارت (in Persian) در انتهای آن قرار گیرد. جهت ارائه مشخصات منابع از الگوهایی که در ادامه آمده است استفاده شود. از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته ‌نشده پرهیز شود. کیفیت، کمیت و به روز بودن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کتاب با یک نویسنده:

 1. Last name, First initial, “Title”, Edition, City published: Publisher, Year, Pages.

کتاب با دو نویسنده و بیشتر:

 1. Last name, First initial, …, and Last name, First initial, “Title”, Edition, City: Publisher, Year, Pages.

کتاب ترجمه شده:

 1. Last name,First initial,“Title”, Translated by First initial, Last name, City: Publisher, Year, Pages.

مقاله نشریه:

 1. Last name, First initial, “Title”, Journal title, Volume (Issue), Year, Pages.

مقاله کنفرانس:

 1. Last name, First initial, “Title”, In: Conference title, City: Publisher of the Proceedings, Year, Pages.

مقاله در کتاب ویراشی:

 1. Last name, First initial, “Title”, In: Book title, Edited by First initial, Last name, City: Publisher, Year, pages.

پایان نامه و رساله:

 1. Last name, First initial, “Title”, Academic Level of the Author, Name of University/ Institution, Year, Pages.

انتشارات دولتی:

 1. Government Agency, “Title”, City: Publisher, Year, Pages.

استانداردها:

 1. Standard designation. “Title”, Publisher, Year, Pages.

 8-2- جدول ها

جدول ها به ترتیب به همراه شماره و عنوان می بایست پس از منابع آورده شوند. هر جدول بر صفحه ای جداگانه قرار گیرد.

9-2- شکل ها

شکل ها به ترتیب به همراه شماره و عنوان می بایست پس از جدول ها آورده شوند. هر شکل بر صفحه ای جداگانه قرار گیرد.

10-2- مطالب آمده در صفحه ابتدایی مقاله به انگلیسی

مطالب آمده در صفحه ابتدایی مقاله شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی و... به زبان انگلیسی در انتهای مقاله قرار گیرد.

3- قواعد و مقررات نگارش

برای نگارش مقاله از نرم افزار ورد آفیس میکروسافت 2013 یا نسخه های بعدی آن استفاده شود. اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ A4 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒه های ﺑﺎﻻ، ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5/2 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. شماره صفحه در قسمت پایین و وسط صفحه آورده شود. متن مقاله باید به صورت تک‌ستونی تهیه شده و فاصله بین سطرها به صورت دو خطی[2] انتخاب شود. اندازه و نوع قلم با توجه به جدول 1 انتخاب شود. نوع قلم لاتین Times New Roman و اندازه قلم لاتین یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت است.

 جهت سهولت فهم مطالب در یک بخش توصیه می شود با استفاده از پاراگراف‌بندی جداسازی اجزای مختلف متن صورت پذیرد. به توالی منطقی جملات در هر پاراگراف توجه شود. از جمله‌های گویا و در حد امکان کوتاه جهت ارائه مطالب استفاده شود و از درستی آن ها از منظر دستور زبان فارسی اطمینان حاصل شود. لازم است جهت ارائه مطالب از اﻓﻌﺎل ﮔﺬﺷته اﺳﺘﻔﺎده شود.

در حد امکان تلاش شود تا برای کلمات غیرفارسی از معادل‌های فارسی استفاده شود و کلمات غیرفارسی در اولین کاربرد به صورت پانویس آورده شوند. در بیان پژوهش‌های قبلی، نام محققان در متن نیز به شکل فارسی نوشته شده و شکل انگلیسی در پانویس آورده شود. لازم است اعداد و واحد های متناظر بکار رفته در متن به صورت فارسی نوشته شوند. به عنوان نمونه بجای MPa  10 از 10 مگاپاسکال استفاده شود.

لازم است در نگارش متن فاصله بین نقطه، دونقطه، ویرگول و نقطه ویرگول با کلمه قبل از خود حذف شده و کلمه بعد از آن‌ها نیز با فاصله‌ای به اندازه یک حرف پس از آن‌ها نوشته شود. خطوط پیوند  نیز باید همواره از کلمات قبل و بعد از خود به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند؛ مگر آن‌که قبل و یا بعد از آن‌ها عدد قرار گرفته باشد که در این صورت، باید فاصله بین آن‌ها حذف شود. برای نشان دادن ممیز از  نقطه « . » استفاده شود.

جدول 1: اندازه و نوع قلم مربوط به بخش‌های مختلف مقاله فارسی

محل استفاده

نام قلم

اندازه

عنوان مقاله

B Nazanin Bold

16

نام و نام خانوادگی مؤلفان

B Nazanin Bold

12

سایر مشخصات مؤلفان

B Nazanin

12

عنوان چکیده و کلمات کلیدی

B Nazanin Bold

12

متن چکیده و کلمات کلیدی

B Nazanin

12

عناوین بخش‌ها

B Nazanin Bold

12

عناوین زیربخش‌ها

B Nazanin Bold

11

متن

B Nazanin

12

متن جدول‌ها، شکل‌ها و مراجع

B Nazanin

11

عناوین جدول‌ها و شکل‌ها

B Nazanin Bold

11

پانویس

B Nazanin

11

 

4- شکل‌ها و جدول‌ها

لازم است تصاویر، طرحواره‌ها، نمودارها و شکل‌ها همگی با عنوان «شکل» نامگذاری شوند. شکل‌های موجود در مقالات ارسالی لازم است دارای کیفیتی مناسب با وضوحی حداقل برابر با 300 پیکسل در اینچ باشند. خواهشمند است قلم تمامی شکل‌ها و جدول ها مطابق جدول 1 انتخاب شود. شکل ها معمولا قبل انتشار کوچک می شوند و از اینرو وضوح در نسخه ثبت شده اصلی حائز اهمیت است. لازم است جدول ها از راست به چپ تنظیم شوند و نوشته‌های داخل جدول ها به زبان فارسی و به صورت وسط‌چین آورده شود. در صورت استفاده از پانویس برای جدول‌ها، پانویس در زیر جدول قرار گیرد. لازم است که جدول‌ها قابل ویرایش بوده و به صورت عکس ارائه نشوند. شماره و توضیح تمام جدول‌ها در بالای آن‌ها و برای شکل‌ها در زیر آن‌ها آورده ‌شود. برای ارجاع به یک شکل یا جدول، لازم است شماره پس از کلمه «شکل» و یا «جدول» با یک فاصله آورده شود (برای نمونه: شکل 1). از بکار بردن عباراتی همچون «جدول بالا» خودداری نمایید. تمام جدول ها و شکل ها باید در متن به ترتیب شماره مورد ارجاع قرار گیرد. جدول ها و شکل ها به ترتیب بعد از فهرست منابع آورده شود (بخش های 2-8 و 2-9 ملاحظه شود).


[2] Double

5- رابطه‌های ریاضی و سیستم واحدها

توصیه می شود برای نوشتن روابط و عبارات ریاضی از ویرایشگر معادلات [3] در نرم افزار ورد استفاده شود. اعداد و حروف می بایست به وضوح تفکیک شوند. روابط توصیه می شود در خطوطی جداگانه آمده و شماره گذاری شوند. شماره رابطه داخل پرانتز در انتهای سمت راست صفحه و رابطه ریاضی در انتهای سمت چپ صفحه قرار گیرد. توضیحات تمامی نمادهای جدید بکاررفته در رابطه‌ها با ذکر واحد (در صورتی که پیش از آن توضیح داده نشده باشند و یا در قالب فهرست نماد ها و نشانه ها، بخش 2-6، ارائه نشوند، باید بدون فاصله و بعد از نوشتن رابطه بیان شوند. برای ارجاع به یک رابطه، لازم است شماره پس از کلمه «رابطه» با یک فاصله آورده شود (برای نمونه: رابطه 1). سیستم واحد قابل قبول، سیستم بین‌المللی (متریک) است.

6- استناد درون متنی

لازم است به تمامی مراجع آمده در فهرست منابع در متن مقاله ارجاع داده شده و برای ارجاع به مراجع نیز تنها از شماره آن‌ها در لیست مراجع و بصورت «اندیس بالا» استفاده شود. لازم است برای ارجاع به دو مرجع و یا چند مرجع با شماره‌های غیرمتوالی از «ویرگول» و برای ارجاع به چند مرجع با شماره‌های متوالی از «خط‌تیره» استفاده شود مانند: 1، 2، 3-5، 6 ، 9، 12 و یا 4-2 ، 15.

[3] Equation Editor