اهداف و چشم انداز

نشریه علمی پژوهشی "فناوری بتن و سازه های بتنی" هدف، رسالت و ماموریت متفاوتی برای خود ترسیم کرده و تلاش میکند تا فضایی مدرن، انتزاعی و محرک بر مبنای هم اندیشی، همگرای و هم افزایی را فراهم آورد و پژوهش های علمی دانش بتن و سازه های بتنی پایدار، تحقیقات کاربردی و فناوری های به روز شده را ارتقا داده و الزامات کاربردی هر کدام را برای شرایط مختلف محیطی و اقلیمی کشور نشر و گسترش دهد تا از این طریق در اجرای برنامه های مکمل طرح کنونی توسعه اقتصادی، نقش خود را بدرستی ایفا نماید و با تحقق اهداف برنامه چشم انداز ایران توسعه یافته، زمینه بهبود زندگی جوانان امروز به سود نسل آینده محقق شده و سرعت بیشتری بگیرد.