داوران

مقالات نشریه علمی فناوری بتن و سازه های بتنی با کمک اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. اعضای هیئت تحریریه مجله از شما همکار گرامی صمیمانه درخواست می‌نماید که با داوری دقیق مقالات، در ارتقای محتوای علمی و کیفی نشریه یاری رسانید. همچنین خواهشمند است فرم داوری در ظرف کمتر از 20 روز تکمیل و ارسال شود.

مقالات ارسال شده به نشریه، جهت سنجش رعایت قوانین سرقت ادبی در پایگاه های علمی چک می گردد. نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر سعی بر این دارد نتیجه نهایی داوری مقالات را بعد از 4 ماه مشخص نماید.

توجه فرمائید که نوع داوری نشریه "دوسویه ناشناس" است و نظرات شما در داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌ها و درخواست‌های شما را به صورت ناشناس با نام "داور 1" و "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.