ارزیابی واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه های معادن شن و ماسه تهران با استفاده از آزمایش پتروگرافی و انطباق آن با نتایج آزمایش ملات منشوری تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سنگدانه ها،مجموعه ای از قطعات سنگی معدنی هستند.یکی از مهمترین کاربردهای آنها استفاده در تهیه بتن میباشدکه بسیاری از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بتن به سنگدانه ها ارتباط دارد. این پژوهش برای تأیید این موضوع طراحی شد که واکنش سنگدانه ها، عامل اصلی خرابی بتن میباشد. در همین راستا واکنش سیلیسی - قلیایی سنگدانه های بتن، از نقطه نظر زمین شناسی و تعیین کانیشناسی سنگدانه ها و شناسایی سنگدانه های مستعد واکنش قلیایی با استفاده از سنگدانه های چند معدن شن و ماسه تهران مورد بررسی پتروگرافی قرار گرفت. همچنین به منظور
دستیابی به عملکرد واقعی سنگدانه ها، آزمایش منشور ملات تسریع شده مطابق با استانداردASTM C1260نیز انجام پذیرفت. هدف از این مقاله، انطباق نتایج پتروگرافی سنگدانه ها با نتایج تسریع شده میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد وجود کانی های مضر از جمله سیلیس های میکروکریستالین، انواع مختلف توف سیلیسی، زئولیتی، کربناته و آندزیتی، سنگ آهک سیلیسی و سیلیسی بودن زمینه برخی از سنگدانه ها، نشان دهنده نامرغوب بودن این سنگدانه ها است که در صورت استفاده، موجب انبساط و تورم بتن و در نهایت گسیختگی سازه خواهد شد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمایشASTM C1260، میانگین انبساط14روزه منشورهای ساخته شده برای سنگدانه های شن معدن شماره1، برابر با 0.225 و برای ماسه برابر با0.206است که در هر دو نوع بزرگتر از حد 0.2 ذکر شده در متن استاندارد میباشد.

کلیدواژه‌ها