نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������